• slaidas1
  • skaidre2
  • skaidre3

Skelbimų lenta

Bendruomenės valdyba renkasi:

Apie mus

Asociacija Panevėžio Gamtininkų vietos bendruomenė įregistruota 2013 m. vasario 22 d. Tai savarankiška Panevėžio miesto pelno nesiekianti visuomeninė organizacija, ribotos atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Bendruomenė vienija Panevėžio miesto Gamtos mokyklos rajono gyvenamojoje vietovėje gyvenančius gyventojus.

Bendruomenės veiklos tikslai ir uždaviniai:

1. Per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje, telkti ir skatinti gyventojus, susietus bendrais gyvenimo ar darbo kaimynystėje poreikiais ir interesais, aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės bendruomenės ir pilietinės visuomenės veikloje, savivaldos visų valdžios grandžių sprendimuose.

2. Būti bendruomeniškiems sprendžiant Bendruomenės narių socialines, kultūrines, dvasines, švietimo, sveikatos apsaugos ir kitų sričių problemas, saugoti ir ginti Bendruomenės narių teises ir laisves.

3. Aktyvinti finansinės ir kitokios paramos paiešką aktualioms Bendruomenės problemoms spręsti.

4. Ugdyti vietos iniciatyvą diegiant savivaldos elementus bendruomenėje.

5. Siekti kurti saugia, sveika kaimynyste grindžiamą Bendruomenės gyvenamąją aplinką.

6. Diegti visuomenei pilietinius pagrindus, skatinti demokratijos daigus vietos bendruomenėje, puoselėti pagarbą žmogaus orumui.

7. Organizuoti Bendruomenės nariams švietėjiškus, kultūrinius renginius.

8. Skatinti jaunimo užimtumo veiklas.

9. Bendradarbiauti su kitomis Bendruomenėmis, asociacijomis Lietuvoje ir užsienyje, keistis informacija, žinioms ir patyrimu.

Bendruomenės nariais gali tapti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys, pateikę valdybai prašymą įstoti į Bendruomenę ir įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų. Aukščiausias bendruomenės organas – visuotinis narių susirinkimas. Bendruomenės valdymo organas yra valdyba, pirmininkas.

Aukštyn