Bendruomenės įstatai

ASOCIACIJOS

PANEVĖŽIO GAMTININKŲ VIETOS BENDRUOMENĖS

ĮSTATAI

 

1. Bendroji dalis

             1.1. Asociacija Panevėžio Gamtininkų vietos bendruomenė (toliau - Bendruomenė) yra savarankiška visuomeninė pelno nesiekianti organizacija, ribotos atsakomybės viešasis juridinis asmuo, veikianti Panevėžio miesto  Gamtos mokyklos rajono gyvenamojoje vietovėje, vienijanti jos apylinkių gyventojus.

             1.2. Bendruomenė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais aktais, šiais įstatais.

             1.3. Bendruomenė gali vienytis į kitų visuomeninių organizacijų sąjungas (asociacijas), steigti struktūrinius    padalinius. Bendruomenės teisinė forma - asociacija.

             1.4. Bendruomenė nuo įstatų įregistravimo dienos įgyja juridinio asmens statusą. Ji turi antspaudą, sąskaitas (litais ir valiutines) bankuose, gali turėti savo simboliką.

             1.5. Bendruomenės buveinė ir jos keitimas bus patvirtintas atskiru dokumentu.

             1.6. Bendruomenės veiklos laikotarpis neribotas.

2. Veiklos tikslas ir uždaviniai, teisės

             2.1. Per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje, telkti ir skatinti gyventojus, susietus bendrais gyvenimo kaimynystėje poreikiais ir interesais, aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės bendruomenės ir pilietinės visuomenės veikloje, savivaldos visų valdžios grandžių sprendimuose.

             2.2. Spręsti Bendruomenės narių problemas socialinėje, dvasinėje, kultūros, švietimo, sveikatos  apsaugos ir kitose srityse, saugoti ir ginti žmogaus teises ir laisves.

             2.3. Aktyvinti finansinės, socialinės ir kitokios paramos paiešką aktualioms Bendruomenės problemoms spręsti.

             2.4. Bendradarbiauti su kitomis asociacijomis, organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje, keistis informacija, žiniomis ir patyrimu.

             2.5.  Diegti visuomenei pilietinius pagrindus, skatinti demokratijos daigus Bendruomenėje,

puoselėti pagarbą žmogaus orumui.

             2.6. Ugdyti vietos iniciatyvą diegiant savivaldos elementus Bendruomenėje.

             2.7. Skatinti jaunimo užimtumą.

             2.8. Įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti asociacija turi teisę:

          2.8.1. nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti organizacijos tikslus ir uždavinius;

          2.8.2. steigti visuomenės informavimo priemones, užsiimti leidyba;

          2.8.3. organizuoti susirinkimus: mitingus, piketus, demonstracijas, procesijas, įvairias eitynes, kitokius taikius beginklius susirinkimus ir masinius renginius;

          2.8.4. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą,  jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti;

          2.8.5. samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai;

          2.8.6. gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių labdaros organizacijų, nevyriausybinių organizacijų, fondų, taip pat asmenų;

          2.8.7. steigti (būti steigėju) įmones, registruojamas ir veikiančias pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

          2.8.8. steigti fondus, įregistruoti labdaros - paramos statusą.

 

3. Bendruomenės nariai, jų teisės ir pareigos

             3.1. Bendruomenės nariais gali tapti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys ir (ar) juridiniai asmenys, pareiškę norą dalyvauti Bendruomenės veikloje.

             3.2. Narys turi teisę:

          3.2.1. dalyvauti visuotiniuose susirinkimuose su balsavimo teise, siūlyti savo idėjas Bendruomenės veiklai pagerinti, pareikšti savo nuomonę visais svarstomais klausimais;

          3.2.2. rinkti ir būti išrinktu į Bendruomenės valdymo organus;

          3.2.3. gauti informaciją apie Bendruomenės veiklą, turtą ir lėšas;

          3.2.4. išstoti iš Bendruomenės narių.

             3.3. Narys privalo:

          3.3.1. laikytis Bendruomenės įstatų;

          3.3.2. vykdyti visuotinių narių susirinkimų ir Bendruomenės pirmininko įpareigojimus;

          3.3.3. dalyvautiBendruomenės veikloje;

          3.3.4. saugotiir tausoti Bendruomenei priklausantį turtą;

          3.3.5. mokėtinustatytas įmokas ir rinkliavas.

4. Narių priėmimo, išstojimo ir pašalinimo tvarka

             4.1. Bendruomenės nariu asmuo tampa visuotinio susirinkimo pritarimu, parašęs prašymą juo tapti ir sumokėjęs visuotinio narių susirinkimo nustatytą stojamąjį įnašą ir nario mokestį.

             4.2. Nariai moka nario mokestį ir teikia kitokią materialinę paramą Bendruomenei pagal savo išgales.

             4.3. Nepriklausomai nuo to, kokius mokesčius moka ir kokią paramą teikia Bendruomenei, visi nariai turi lygias teises.

             4.4. Išstoti iš Bendruomenės narių galima pateikus rašytinį pareiškimą Bendruomenės valdybos pirmininkui. Nario pavardė išbraukiama iš sąrašų.

             4.5. Už šių įstatų ir įstatymų pažeidimus bei kitus nusižengimus nariai gali būti pašalinami iš Bendruomenės narių visuotinio susirinkimo nutarimu, už kurį balsuoja 2/3 susirinkime dalyvaujančių narių.

             4.6. Išstojimo ir pašalinimo iš narių atvejais stojamieji įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Bendruomenei perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

5. Valdymo organai ir jų kompetencija

             5.1. Aukščiausias Bendruomenės organas - visuotinis narių susirinkimas. Bendruomenės kolegialus valdymo organas yra valdyba. Valdybos veiklai vadovauja jos pirmininkas, kuris tuo pačiu yra ir Bendruomenės pirmininkas.

             5.2. Visuotinis narių susirinkimas:

          5.2.1. keičia ir papildo Bendruomenės įstatus;

          5.2.2. nustato stojamųjų įnašų dydį ir nario mokesčio dydį;

          5.2.3. renka ir atšaukia Bendruomenės valdybą, jos pirmininką, pavaduotojus, nustato valdybos narių skaičių;

          5.2.4. sprendžia, ar sudaryti darbo sutartį su Bendruomenės valdybos pirmininku, numato apmokėjimo už jo darbą dydį ir tvarką;

          5.2.5. nustato darbuotojų skaičių ir jų darbo apmokėjimo tvarką;

          5.2.6. sprendžia narių pašalinimo klausimus;

          5.2.7. sprendžia nepriklausomo auditoriaus (audito bendrovės) parinkimą Bendruomenės finansinei veiklai tikrinti, tvirtina auditoriaus darbo apmokėjimo tvarką;

          5.2.8. vertina ir tvirtina Bendruomenės valdybos veiklos metinę ataskaitą ir nepriklausomos audito įmonės pateiktą išvadą apie Bendruomenės metinę finansinę ūkinę veiklą ir finansinę atskaitomybę;    

          5.2.9. sprendžia stojimo į kitų visuomeninių organizacijų sąjungas (asociacijas), išstojimo iš jų, Bendruomenės likvidavimo klausimus;

          5.2.10. priima sprendimą dėl Bendruomenės ilgalaikio turto įgijimo, perleidimo, nuomos ar įkeitimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų ūkio subjektų ir asmenų prievoles, jei šių sandorių suma viršija 2/10 Bendruomenės nuosavo kapitalo vertės;

          5.2.11. priimanutarimus steigti įmones, struktūrinius padalinius.

             5.3. Visuotiniame narių susirinkime priimti nutarimai laikomi teisėtais, jeigu susirinkime dalyvauja daugiau kaip pusė Bendruomenės narių. Neatvykus į susirinkimą nustatytam narių skaičiui, per dvi savaites turi būti šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo Bendruomenės narių.

             5.4. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Bendruomenės įstatų keitimo ar Bendruomenės pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ir likvidavimo) sprendimams, taip pat sprendimams dėl Bendruomenės ilgalaikio turto įgijimo, perleidimo, nuomos ar įkeitimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų ūkio subjektų ir asmenų prievoles, jei šių sandorių suma viršija 2/10 Bendruomenės nuosavo kapitalo vertės, priimti reikia ne mažiau 2/3 visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių Bendruomenės narių balsų.

             5.5. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas vieną kartą per metus. Neeilinis susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu to reikalauja valdyba, Bendruomenės pirmininkas ar ne mažiau 1/4 Bendruomenės narių.

             5.6. Apie susirinkimo datą, laiką ir vietą nariai informuojami raštu Bendruomenės skelbimų lentoje prieš 15 dienų iki susirinkimo datos. Kartu paskelbiama susirinkimo darbotvarkė. Bendruomenės visuotinio susirinkimo protokolą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasirašo susirinkimo sekretorius, pirmininkas ir visuotinio susirinkimo įgaliotas Bendruomenės narys.

             5.7. Bendruomenės valdyba:

          5.7.1. Bendruomenės valdybą, pirmininką, jo pavaduotojus 2 (dviejų) metų kadencijai, renka ir atšaukia Bendruomenės visuotinis susirinkimas. Valdyba renkama iš ne mažiau kaip 3 (trijų) narių ir ne daugiau kaip 9 (devynių) narių. Bet kuris valdybos narys gali atsistatydinti kadencijai nepasibaigus, apie tai raštu pareiškęs visuotiniam narių susirinkimui. Valdybos narys, valdybos pirmininkas ar visa valdyba gali būti atšaukti visuotinio narių susirinkimo nutarimui kadencijai nepasibaigus;

          5.7.2. Valdybos pirmininkas yra kartu ir Bendruomenės pirmininkas, kuris veikia Bendruomenės vardu, turi teisę pasirašyti dokumentus (dokumentus gali pasirašyti ir narys, įpareigotas pagal Bendruomenės susirinkimo protokolą);

          5.7.3. Už nario veiklą bendruomenės valdymo organuose gali būti atlyginta.

          5.7.4. Valdyba savo posėdžius organizuoja esant reikalui, bet ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Valdybos nutarimai yra teisėti, jeigu posėdyje dalyvavo ne mažiau kaip 2/3 valdybos narių, ir jeigu už juos balsavo daugiau kaip pusė valdybos narių. Esant lygiam balsų skaičiui lemia pirmininko balsas.

          5.7.5. Valdybos nariai privalo atlyginti Bendruomenei nuostolius, padarytus dėl valdybos sprendimų, priimtų pažeidžiant Bendruomenės įstatus ar su Bendruomenės veikla susijusius įstatymus ir kitus norminius aktus. Valdybos nario atsistatydinimas ar pašalinimas iš pareigų neatleidžia jo nuo nuostolių, kurie susidarė dėl jo kaltės, atlyginimo. Bendruomenės valdybos nariai Bendruomenei padarytą žalą atlygina solidariai. Atskiri valdybos nariai, priimant neteisėtus, Bendruomenei žalingus sprendimus balsavę prieš (tai turi būti užfiksuota protokole), nuo žalos atlyginimo atleidžiami.

          5.7.6. Valdyba priima sprendimą dėl Bendruomenės ilgalaikio turto įgijimo, perleidimo, nuomos ar įkeitimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų ūkio subjektų ir asmenų prievoles, jei šių sandorių suma viršija 1/10 Bendruomenės nuosavo kapitalo vertės. Tokių sandorių, sudaromų be visuotinio susirinkimo sprendimo, suminė vertė finansiniais metais negali būti didesnė kaip 2/10 Bendruomenės nuosavo kapitalo vertės.

             5.8. Valdybos funkcijos:

          5.8.1. vykdo visuotinio susirinkimo nutarimus savo kompetencijos ribose;

          5.8.2. valdybos iniciatyva visuotiniam susirinkimui teikia sprendimą keisti įstatus;

          5.8.3. protokoluoja visuotinių narių susirinkimų ir kolegialių organų posėdžius, registruoja raštus.

             5.9. Valdybos pirmininkas:

          5.9.1. Valdybos pirmininku negali būti renkamas asmuo, jei jis yra kitos vietos bendruomenės ar jos valdybos pirmininkas arba direktorius. Jei su Bendruomenės valdybos pirmininku sudaroma darbo sutartis, ją pasirašo visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.

             5.10. Pirmininko funkcijos:

          5.10.1. Bendruomenėsvardu sudaro sutartis ir kitus sandorius;

          5.10.2. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, organizuoja Bendruomenės narių sąrašų tvarkymą ir nustato nario mokesčio rinkimo tvarką;

          5.10.3. tvirtina veiklos planus, pajamų ir išlaidų sąmatą, finansines ataskaitas ir kitus dokumentus, susijusius su Bendruomenės veikla;

          5.10.4. organizuoja raštvedybos ir sąskaitybos tvarkymą;

          5.10.5. sutinkamai su visuotinio susirinkimo nutarimais, Bendruomenės uždavinių vykdymui disponuoja lėšomis, esančiomis Bendruomenės atsiskaitomojoje sąskaitoje;

          5.10.6. atsako už Bendruomenės ūkinę ir finansinę veiklą;

          5.10.7. pagal asmenų prašymus priima juos į Bendruomenės narius ir pagal nustatytą tvarką atleidžia iš Bendruomenės narių;

          5.10.8. atstovauja Bendruomenei teisme ir kitose institucijose;

          5.10.9. ruošiavaldybos veiklos metinę ataskaitą;

          5.10.10. sprendžiakitus klausimus, kuriuos paveda visuotinis susirinkimas.

 

6. Bendruomenės lėšos

             6.1. Bendruomenės lėšas sudaro:

          6.1.1. visuotinio narių susirinkimo nustatytas stojamasis įnašas ir nario mokestis, kurie tikslinami atskiru dokumentu;

          6.1.2. fiziniųasmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos;

          6.1.3. skolintokapitalo lėšos;

          6.1.4. kredito įstaigų palūkanos už saugomas Bendruomenės lėšas;

          6.1.5. nevyriausybiniųorganizacijų, tarptautinių labdaros organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos;

             6.2. Disponavimo lėšomis tvarką nustato ir Bendruomenės veiklos metinę finansinę atskaitomybę tvirtina visuotinis narių susirinkimas.

             6.3. Bendruomenės lėšos naudojamos tik įstatuose numatytai veiklai vykdyti.

7. Finansinės veiklos kontrolė

             7.1. Bendruomenės finansinę ūkinę veiklą kontroliuoja visuotiniame narių susirinkime tvirtinama nepriklausoma audito įmonė, kuri pateikia išvadą apie Bendruomenės metinę finansinę ūkinę veiklą ir finansinę atskaitomybę.

             7.2. Valstybinės institucijos turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kontroliuoti Bendruomenės veiklą.

             7.3. Ginčus tarp Bendruomenės ir jos narių bei kitų juridinių ar fizinių asmenų sprendžia teismas.

8. Bendruomenės pertvarkymas ir veiklos pabaiga (reorganizavimas ar likvidavimas)

             8.1. Bendruomenė pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

             8.2. Vienu metu Bendruomenė negali būti ir reorganizuojama, ir pertvarkoma.

             8.3. Jeigu Bendruomenėje liko mažiau negu trys nariai, per trisdešimt dienų apie tokį narių sumažėjimą Bendruomenė turi pranešti juridinių asmenų registrui juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.

             8.4. Likęs Bendruomenės turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir Bendruomenės narių reikalavimus dėl Bendruomenės turto dalies, neviršijančios nario stojamojo įnašo ar mokesčio, iki Bendruomenės išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato visuotinis narių susirinkimas ar teismas, priėmęs sprendimą likviduoti Bendruomenę.

         

 

    Įgaliotas asmuo                        Egidijus Pribušauskas

 

Aukštyn

Skelbimų lenta

Bendruomenės valdyba renkasi: